Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok je vydaný k zabezpečeniu podmienok zodpovednosti za vady predaného tovaru a ich uplatnenia kupujúcim v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

1. Základné podmienky reklamácie

1. Predávajúci poskytuje záruku na tovar po dobu 24 mesiacov, pokiaľ nie je osobitným právnym predpisom určené inak. Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.

2. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

3. Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku (faktúra).

4. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou, tzn. vydať záručný list.

5. Pri predaji použitého výrobku, výrobku s vadou alebo výrobku, ktorého úžitkové vlastnosti sú inak obmedzené, musia byť tieto skutočnosti v doklade zreteľne vyznačené.

6. Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru v záručnej dobe vada, má kupujúci právo túto vadu reklamovať.

7. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí veci kupujúcim.

8. Predávajúci zodpovedá za vlastnosti tovaru uvedené v technických normách, technických podmienkach a pokynoch výrobcu, ktoré sa vždy vzťahujú na konkrétny tovar.

9. Záruka sa nevzťahuje na vady výrobku:

a. spôsobené použitím na iné ako určené účely,

b. spôsobené použitím v rozpore s návodom na použitie, technickými normami a podmienkami, prípadne pokynmi hlavného výrobcu alebo predávajúceho,

c. spôsobené neodbornou alebo nesprávnou manipuláciou, inštaláciou, opravou alebo úpravou,

d. spôsobené úmyselným alebo nedbanlivostným poškodením kupujúceho alebo jeho osobami,

e. predávaného za nižšiu cenu, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.

2. Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

1. Kupujúci uplatňuje reklamáciu v sídle predávajúceho, u ktorého bol tovar zakúpený.

2. Sídlo predávajúceho sa na účely reklamačného poriadku rozumie Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava.

3. Kupujúci zašle predávajúcemu reklamačný e-mail, kde uvedie:

a. meno a priezvisko,

b. telefónny kontakt,

c. e-mail,

d. adresu kupujúceho,

e. dátum kedy bol tovar doručený,

f. výrobcu, typ výrobku a jeho značku,

g. výrobné číslo výrobku,

h. číslo objednávky a číslo faktúry,

i. opis závady.

4. Kupujúci nákup preukazuje kópiou dokladu o kúpe výrobku, tzn. potvrdením z registračnej pokladne, resp. faktúrou, alebo kópiou záručného listu, v opačnom prípade nebude tovar bez predloženia príslušných dokladov prijatý na reklamáciu.

5. Predávajúci vybavuje reklamačný e-mail v lehote 48 hodín od doručenia kupujúcim.

6. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie.

7. Potvrdenie sa na účely reklamačného poriadku rozumie doručenie e-mailu, v ktorom bude informácia o zaradení reklamácie na spracovanie a podrobné informácie o reklamácii a ďalšom postupe.

8. Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na náklady kupujúceho do sídla spoločnosti na adresu Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava, prípadne osobne.

9. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

10. V prevádzkarni musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec predávajúceho poverený vybavovať reklamácie.

11. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie reklamácie. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do 3 pracovných dní, výrobok zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie.

12. Po vybavení reklamácie predávajúci vyhotoví reklamačný protokol, telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu kontaktuje kupujúceho o vybavení reklamácie a zašle na vlastné náklady reklamovaný výrobok kupujúcemu na adresu, ktorú uviedol v reklamačnom e-maili.

3. Lehota na uplatnenie reklamácie

1. Nároky z vád tovaru je potrebné uplatniť v záručnej dobe, inak zaniknú.

2. Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do uplynutia zákonom stanovej záručnej doby.

3. Prípadné predĺženie pri pokračujúcom užívaní výrobku môže zapríčiniť prehĺbenie vady alebo znehodnotenie výrobku a môže byť dôvodom zamietnutia reklamácie.

4. Ak sa vybaví reklamácia opravou tovaru, predlžuje sa záručná doba o zákonom stanovenú záručnú dobu na tú časť výrobku, na ktorú bola vykonaná oprava.

5. Pokiaľ bude reklamácia vyriešená výmenou vadného tovaru za nový, začne plynúť nová zákonom stanovená záručná doba od prevzatia tovaru.

4. Odstrániteľné vady

1. Za odstrániteľnú vadu sa považuje taká vada, ktorú možno opravou odstrániť a plnenie sa stáva bezvadným, kedy jej opravou neutrpí funkcia, vzhľad, akosť, tzn. kvalita.

2. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

5. Neodstrániteľné vady

1. Za neodstrániteľnú vadu sa považuje vada, ktorá bráni riadnemu užívaniu výrobku, ktorú nie je možné odstrániť z technického hľadiska, jej odstránenie je neúčelné, prípadne sa tá istá vada vyskytne opätovne, tzn. ešte 2-krát.

2. Ak ide o vadu neodstrániteľnú, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

3. V prípade, ak charakter neodstrániteľnej vady nebráni riadnemu užívaniu veci ako veci bez vady (napr. vady estetické), má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny výrobku. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia výrobku, dĺžke jeho užívania a k možnostiam jeho ďalšieho užívania.

6. Spoločné ustanovenie pre článok 4 a 5

1. Hneď ako kupujúci uplatní niektoré z práv zo zodpovednosti za vady, tzn. vykonal voľbu a uplatnil jedno z možných práv, je týmto prejavom vôle viazaný a nemôže voľbu uplatneného práva svojvoľne meniť, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.