Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti Benalex plus s.r.o. so sídlom na Elektrárenskej 1, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35809884, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 23872/B (ďalej len „predávajúci“ ) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vzniknú na základe uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, ktorý je prevádzkovaný na internetovej adrese www.benalexshop.sk

2. Tieto obchodné podmienky sú vydané k úprave vzájomných práv a povinností medzi predávajúcim a kupujúcim v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení a zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

3. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky obchody uskutočnené medzi predávajúcim a kupujúcim, pričom tieto obchodné podmienky sú platné a účinné, pokiaľ nie je stanovené zmluvnými stranami inak, tzn. pokiaľ sa strany písomne po vzájomnej dohode neodchýlia od všeobecných obchodných podmienok. Uzavretím osobitnej kúpnej zmluvy sa kupujúci vzdáva použitia tých ustanovení obchodných podmienok, ktoré osobitná kúpna zmluva upravuje odchylne, resp., ktoré odporujú osobitnej kúpnej zmluve. Odchýlne dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred týmito obchodnými podmienkami.

4. Ustanovenia týchto obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

5. Predávajúci si vyhradzuje právo znenie obchodných podmienok meniť alebo doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

6. Kupujúci berie na vedomie, že tieto obchodné podmienky nie sú propagačným materiálom a že ich účelom je úprava práv a povinností medzi predávajúcim a kupujúcim.

2. Užívateľský účet

1. Na základe registrácie kupujúceho uskutočnenej na internetovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského účtu. Zo svojho užívateľského účtu môže kupujúci uskutočňovať objednávanie tovaru.

2. Pod tovarom sa rozumejú produkty nachádzajúce sa na internetovej stránke prevádzkujúcej spoločnosťou Benalex plus s.r.o.

3. Údaje o hmotnostiach, rozmeroch a daných vlastnostiach, uvedené na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho sú len informatívne. Predávajúci nezodpovedá za prípadný možný výskyt chýb týkajúcich sa údajov o hmotnostiach, rozmeroch a vlastnostiach uvedených na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho alebo za ich aktuálnosť a pravdivosť.

4. Pri registrácii ma internetovej stránke, vytvorení užívateľského účtu a pri objednávaní tovaru prostredníctvom internetového obchodu je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Tieto údaje je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávke tovaru sú predávajúcim považované za správne a pravdivé.

5. Vytvorenie užívateľského účtu je bezplatné.

6. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií, ktoré sú potrebné k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

7. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím subjektom.

8. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť užívateľský účet v prípade, ak kupujúci svoj užívateľský účet: nevyužíva dlhšiu dobu viac ako tri mesiace,alebo ak kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy, vrátane obchodných podmienok.

9.Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, s ohľadom na nutnú údržbu software-ového a hardware-ového vybavenia predávajúceho alebo doplnenia a aktualizácie tovaru na internetový obchod predávajúceho, prípadne vykonanie iných zmien súvisiacich s celkovou prevádzkou internetového obchodu.

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy a dodanie tovaru

1. Internetová stránka internetového obchodu predávajúceho obsahuje zoznam tovaru, ktorý predávajúci ponúka kupujúcemu spolu s jednotlivými cenami vždy pre konkrétny druh tovaru.

2. Ceny ponúkaného tovaru sú stanovené v mene EURO vrátane DPH. V cene je zahrnutý aj recyklačný poplatok za konkrétny druh tovaru.

3. Ponuka tovaru a jednotlivých cien za konkrétny druh tovaru zostáva v platnosti po dobu, pokiaľ sú zobrazované na internetovej stránke internetového obchodu.

4. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je výslovne stanovené inak.

5. Kupujúci berie na vedomie, že ponuku tovaru a jednotlivé ceny môže predávajúci upravovať.

6. Internetová stránka internetového obchodu predávajúceho obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s poštovným a balným. Prepravné náklady vychádzajú z aktuálneho cenníka prepravnej spoločnosti, ktorá je uvedená pri objednávke.

7. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár, ktorý je prístupný na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho, pričom objednávkový formulár obsahuje informácie o:

a. tovare (tovar vloží kupujúci do elektronického nákupného košíka, ktorý je prístupný na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho),

b. spôsobe úhrady kúpnej ceny za tovar,

c. údaje o spôsobe doručenia tovaru,

d. nákladoch spojených s dodávkou tovaru.

8. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu má kupujúci právo skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, prípadne opraviť chyby, ktoré vznikli pri zadávaní do objednávky.

9. Kupujúci berie na vedomie, že údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne a úplné.

10. Predávajúci po doručení objednávky kupujúcim bezodkladne kupujúcemu potvrdí prijatie objednávky elektronickou poštou, ktorá bude kupujúcemu zaslaná na e-mailovú adresu, ktorú uvedie v objednávke.

11. Automaticky vykonané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho zaslané na e-mailovú adresu kupujúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky, ale iba potvrdenie o zaradení objednávky na spracovanie.

12. Predávajúci vybavuje objednávku v lehote 48 hodín od doručenia kupujúcim.

13. Po overení dostupnosti objednaného tovaru kupujúcim sa predávajúci zaväzuje v lehote 48 hodín telefonicky informovať kupujúceho, že sa ním objednaný tovar nachádza na sklade.

14. V prípade že sa tovar na sklade nenachádza, predávajúci to v lehote 48 hodín oznámi kupujúcemu, spolu s predpokladaným termínom dodania objednaného tovaru.

15. Pokiaľ kupujúci nesúhlasí s termínom dodania tovaru, má právo stornovať objednávku v lehote 24 hodín po telefonickom kontakte s predávajúcim.

16. V prípade, že kupujúci v telefonickom kontakte s predávajúcim vyjadrí súhlas s množstvom tovaru a termínom dodania tovaru, predávajúci bezodkladne po telefonickom kontakte zašle kupujúcemu elektronickou poštou na jeho e-mailovú adresu oznámenie o uskutočnenom telefonickom rozhovore s predávajúcim spolu s vykonanými zmenami v objednávke. Takto zaslaný e-mail sa považuje za vznik zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a teda aj za vznik kúpnej zmluvy.

17. Tovar nachádzajúci sa na sklade sa expeduje do 24 hodín od okamihu vzniku kúpnej zmluvy.

18. Predávajúci je oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo, druh, výška kúpnej ceny, predpokladané poštovné a balné) kontaktovať kupujúceho (napríklad telefonicky alebo písomne) pre dodatočné potvrdenie alebo správnosť a úplnosť objednávky.

19. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie termínu dodania tovaru z dôvodu omeškania sa bezprostredne hlavným výrobcom tovaru alebo subdodávateľom tovaru, pričom o tejto skutočnosti je predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho.

20. Vyššia moc oslobodzuje zmluvné strany počas jej trvania od zodpovednosti za nesplnenie povinnosti vyplývajúcich zo zmluvy, objednávky, prípadne z dohody zmluvných strán.

21. Pojem vyššia moc zahŕňa okolnosti, ktoré vznikli nezávisle od vôle strán a nastali po uzatvorení zmluvy, pričom ich zmluvné strany nezavinili a súčasne im bránia v splnení v ich zmluvnej povinnosti a v čase vzniku záväzku, nemohli tieto prekážky predvídať.

22. Zmluvnej strane, u ktorej sa vyskytla vyššia moc, je povinná o tom bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu.

23. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim (náklady na internetové pripojenie, náklady telefónny hovor) si uhrádza kupujúci na vlastné náklady.

4. Cena tovaru a platobné podmienky

1. Cenu tovaru môže uhradiť kupujúci nasledovnými spôsobmi, pričom voľbu uskutoční v objednávke:

a. v hotovosti alebo kartou v prevádzkarni predávajúceho na adrese Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava

b. v hotovosti (ak prepravca podporuje aj kartou) na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke.

c. kartou online pomocou Tatrabanka CardPay

2. Spoločne s kúpnou cenou tovaru je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením.

3. Kupujúci vykonáva platbu v €, pokiaľ nie je vzájomnou dohodou zmluvných strán stanovené inak.

4. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy, pričom platba sa považuje za uhradenú dňom, keď bude suma pripísaná na účet predávajúceho.

5. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený v prípade čl. 1, bodu c), d) a e) od kupujúceho požadovať uhradenie celej kúpnej ceny tovaru vrátane balného ešte pred odoslaním tovaru.

6. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru po uhradení ceny tovaru a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho, prípadne poštou na adresu, ktorú kupujúci uvedie v objednávke. Predávajúci prehlasuje, že je platcom DPH.

7. Faktúra slúži ako daňový doklad a záručný list, pokiaľ pre účely uplatnenia záruky nepostačuje samotný daňový doklad alebo sa zmluvné strany nedohodli inak.

8. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňových a účtovných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

5. Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

2. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

3. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou alebo formou e-mailu prostredníctvom elektronickej pošty doručeného na internetovú adresu predávajúceho a musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob a číslo bankového účtu kupujúceho, na ktorý sa prevedie kúpna cena tovaru.

4. Kupujúci v lehote siedmich pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti tovar predávajúcemu.

5. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

6. Predávajúci vráti kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu zaplatenú za tovar, ktorý kupujúci uhradil za tovar bez nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.

7. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu nárok na náhradu škody. Nárok na náhradu škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

8. Alternatívne riešenie sporu - platforma RSO

6. Doručenie tovaru

1. Doručenie tovaru sa uskutočňuje:

a. na Slovensko prostredníctvom spoločnosti GLS Slovakia (ďalej len „prepravca“)

b. do Českej republiky, Maďarska a Rakúska prostredníctvom spoločnosti GLS Slovakia (ďalej len „prepravca“)

2. Voľbu doručenia tovaru uskutočňuje kupujúci v objednávke.

3. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade výskytu akýchkoľvek vád na balení o tom bezodkladne informovať prepravcu.

4. V prípade porušenia balenia a neoprávneného vniknutia do zásielky, kupujúci nie je povinný zásielku prevziať. V takomto prípade je kupujúci povinný o tom bezodkladne informovať predávajúceho.

5. Podpisom dodacieho listu prepravcu, kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia balenia zásielky sa nebude prihliadať.

6. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až po úplnom uhradení celej kúpnej ceny predávajúcemu.

7. Tovar je až do úplného zaplatenia celej kúpnej ceny vo výlučnom vlastníctve predávajúceho - spoločnosti Benalex plus s.r.o.

7. Záruka za tovar a zodpovednosť za vady

1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar je v zhode s kúpnou zmluvou a že na ňom neviaznu žiadne vady.

2. Zhoda s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a vlastnosti požadované kúpnou zmluvou, predávajúcim a výrobcom, prípadne akosť a vlastnosti obvyklé a že zodpovedá požiadavkám platných a účinných právnych predpisov, zodpovedá množstvu, miere a hmotnosti a účelu, ktorý predávajúci pre použitie uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

3. Za tovar je zodpovedný predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim.

4. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy predávajúci umožní kupujúcemu fyzicky disponovať s tovarom.

5. Záruku za tovar a zodpovednosť za vady upravuje reklamačný poriadok spoločnosti.

8. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

1. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace internetovú stránku internetového obchodu predávajúceho vrátane fotografií ponúkaného tovaru sú chránené autorským právom.

2. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať alebo neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti internetovej stránky internetového obchodu predávajúceho.

3. Internetovú stránku internetového obchodu predávajúceho je možné užívať iba v rozsahu a za účelom, pre ktorý bol určený a ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho

4. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku neoprávneného zásahu tretích osôb do internetovej stránky predávajúceho alebo v dôsledku užitia internetovej stránky predávajúceho v rozpore s účelom.

9. Ochrana osobných údajov

1. Kupujúci výslovne podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov udeľuje predávajúcemu súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke, prípadne zmluve ako aj všetkých ďalších údajov, ktoré mu kupujúci poskytne.

2. Kupujúci súhlasí s tým, že predávajúci bude jeho osobné údaje spracúvať na účely vedenia evidencie, ktorej vedenie je mu uložené na základe zákona, pre účely výkonu práv a povinností podľa zmluvy, prípadne objednávky a pre ochranu práv a právom chránených záujmov predávajúceho.

3. Kupujúci súhlasí s tým, že predávajúci môže jeho údaje poskytnúť tretej osobe, ktorá pre neho bude vykonávať činnosti podľa bodu 2 tohto článku.

4. Súhlas je platný počas trvania právneho vzťahu založeného medzi predávajúcim a kupujúcim a po skončení tohto právneho vzťahu po dobu, počas ktorej je predávajúci povinný viesť v evidencii osobné údaje o kupujúcom alebo po dobu, počas ktorej to je pre výkon práv a povinností predávajúceho alebo pre ochranu práv a právom chránených záujmov potrebné.

5. Kupujúci berie na vedomie, že z povahy veci vyplýva, že súhlas na spracúvanie osobných údajov je v zásade neodvolateľný, nakoľko predávajúci v opačnom prípade nebude môcť plniť voči kupujúcemu práva a povinnosti predávajúceho. Počas doby platnosti súhlasu je kupujúci oprávnený súhlas odvolať výlučne v prípade, ak predávajúci alebo tretia osoba, ktorej v súlade s bodom 3 predávajúci osobné údaje poskytol, porušujú svoje povinnosti podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, a toto porušenie nenapravia ani v lehote pätnástich dní od doručenia písomnej výzvy.

6. Kupujúci sa zaväzuje oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu akúkoľvek zmenu osobných údajov, ktoré predávajúcemu poskytol.

7. Aby nedošlo k akýmkoľvek pochybnostiam, predávajúci je oprávnený používať získané osobné údaje na účely priameho alebo nepriameho marketingu. Na tieto účely je oprávnený poskytnúť osobné údaje tretej osobe, ktorú poveril marketingovou činnosťou vo svoj prospech. Kupujúci má právo písomne namietať voči poskytovaniu osobných údajov a voči ich používaniu v poštovom styku.

8. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo.

9. Kupujúci potvrdzuje, že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

10. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo spoločnosťou predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho.

10. Záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 04. 06. 2012 a sú zverejnené na internetovej stránke www.benalexshop.sk spoločnosti Benalex plus, s.r.o.

2. Ak niektoré z týchto ustanovení je alebo sa stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne a to elektronickou poštou alebo doporučene prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa).

4. Kupujúcemu sa korešpondencia doručuje na adresu elektronickej pošty, ktorá je uvedená v jeho objednávke alebo v jeho užívateľskom účte.

5. Správa sa považuje za doručenú:

1. v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server, pričom integrita správ zasielaných elektronickou poštou môže byť zaistená certifikátom,

2. v prípade doručovania prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb doporučene s doručenkou,

3. v prípade ak kupujúci odmietol zásielku prevziať, resp. kedy doručovateľ vrátil predávajúcemu zásielku ako nedoručenú, pričom predávajúci nemôže doručenie ovplyvniť ani po vynaložení odbornej starostlivosti.

1. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že s obsahom všeobecných obchodných podmienok súhlasia, prečítali si ich a porozumeli ich výkladu a obsahu a berú na vedomie záväznosť pre nich vyplývajúcu.

V Bratislave, dňa 04. 06. 2012